سرویس ها

سرویس های پیشنهادی ✔

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5888
لایک ایرانی | سرور | سرور برتر 🔥💎🚀
3875
100 / 300000 جزییات
5889
فالوور اینستاگرام | سرور تیدا (دارای هدیه) 🔥💎🚀🎁
18135
100 / 50000 جزییات
5890
فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
28210
100 / 15000 جزییات
5891
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
29760
10 / 10000 جزییات
5894
فالوو ایرانی | سرور تُندر (پیشنهادی) ⭐💎🚀🔥
179955
100 / 10000 جزییات
5895
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 2 🚀💎⭐
218224.5
100 / 10000 جزییات

فالوور های ویژه محدودیت (آپدیت روزانه) 💕

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6008
فالوور ویژه محدودیت | سرور یک 🔥💎💕
18135
100 / 50000 جزییات
6019
فالوور ویژه محدودیت | سرور چهار 🔥💎💕
26505
100 / 1000000 جزییات
6009
فالوور ویژه محدودیت | سرور سه 🔥💎💕
36425
10 / 300000 جزییات
6010
فالوور ویژه محدودیت | سرور دو 🔥💎💕
38285
100 / 5000000 جزییات

خدمات Threads اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6011
فالوور Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
60450
25 / 20000 جزییات
6012
لایک Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
399900
10 / 25000 جزییات
6013
کامنت اتفاقی Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
1909600
10 / 500 جزییات
6014
Share (اشتراک) Threads اینستاگرام | سرور اول 🚀💎🔥
8157650
5 / 5000 جزییات

خدمات کامنت ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6025
کامنت کیفیت ایرانی اموجی | سرور پارسی 🚀💎🔥
191425
20 / 1000 جزییات
6026
کامنت کیفیت ایرانی دلخواه | سرور پارسی 🚀💎🔥
478950
20 / 1000 جزییات

فالوور فول ایرانی اینستاگرام ⭐🔥

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6015
فالوور ایرانی |  10 الی 40 درصد ایرانی 💎🔥🚀
34875
100 / 20000 جزییات
5896
فالوور 50 درصد ایرانی | سرور پارس 1 🚀💎🔥
37200
100 / 10000 جزییات
5897
فالوور 90 درصد ایرانی | سرور پارس 2 🚀💎🔥
107198
50 / 10000 جزییات
5898
فالوور 90 درصد ایرانی | سرور پارس 3 🚀💎🔥
122450
50 / 10000 جزییات
5899
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 4 🚀💎🔥
145545
100 / 5000 جزییات
5900
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 5 🚀💎🔥
164610
100 / 10000 جزییات
5901
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 1 🚀💎⭐
179955
100 / 10000 جزییات
5902
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 2 🚀💎⭐
218240
100 / 10000 جزییات

خدمات آپارات 🎭

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6028
ادد پلی لیست آپارات 💎🔥🎭
32240
100 / 500 جزییات
6029
شیر پست آپارات 💎🔥🎭
51615
100 / 500 جزییات
6030
فالوور آپارات | سرور یک 💎🔥🎭
64480
50 / 2500 جزییات
6031
کامنت دلخواه ویدیو آپارات 💎🔥🎭
88660
10 / 1000 جزییات
6032
لایک واقعی ویدیو آپارات | سرور دو 💎🔥🎭
100750
2000 / 100000 جزییات
6033
فالوور آپارات | سرور دو 💎🔥🎭
151125
500 / 10000 جزییات
6034
لایک واقعی ویدیو آپارات 💎🔥🎭
241800
200 / 5000 جزییات
6035
واچ تایم آپارات 💎🔥🎭
725400
1 / 100 جزییات

فالوور ایرانی درجه 1 اینستاگرام ⭐

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5904
فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
28210
200 / 15000 جزییات
5906
فالوور ایرانی واقعی | سرور ایران ⭐🚀💎
38750
100 / 10000 جزییات
5905
فالوور ایرانی | سرور نیترو پلاس 🔥💎🚀
50375
100 / 10000 جزییات
5907
فالوور ایرانی | سرور ویژه پارسی 🔥💎⚡
122450
100 / 2000 جزییات
5908
فالوور تمام ایرانی | سرور مارکتینگ (دارای فالوور فعال) 💎⭐🚀🔥
124000
100 / 5000 جزییات
5909
فالوور ایرانی واقعی | سرور اصلی (دارای فالوور فعال) ⭐💎⭐
127100
100 / 5000 جزییات
5910
فالوور ایرانی | سرور اِسپاد ⭐🚀🔥
145545
100 / 5000 جزییات
5913
فالوو ایرانی | سرور تُندر (پیشنهادی) ⭐💎🚀🔥
179955
100 / 10000 جزییات

فالوور درجه 2 (ریزش مشخص) 🚀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5917
فالوور اینستاگرام | سرور تیدا 💎🚀🔥
18135
100 / 50000 جزییات
5914
فالوور اینستاگرام | سرور شانا 🔥💎🚀
18600
100 / 50000 جزییات
5915
فالوور اینستاگرام | سرور پیروز 🔥💎🚀🎁
20150
100 / 50000 جزییات
5916
فالوور اینستاگرام | سرور سیلوِر 💎🔥🚀
21700
100 / 50000 جزییات
5920
فالوور اینستاگرام | سرور فایِر 🔥💎🚀
30690
100 / 4000000 جزییات
5927
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 4 ⭐🔥♻
60295
100 / 100000 جزییات

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5938
لایک ایرانی | سرور | سرور برتر 🔥💎🚀
3875
100 / 300000 جزییات
5939
لایک ایرانی | سرور طلایی 🎁🔥⭐
9300
50 / 15000 جزییات
5940
لایک ایرانی | سرور آسیاتک 🎁🔥💎
10540
100 / 50000 جزییات
5941
لایک ایرانی | سرور الماس 🎁🔥💎
13020
50 / 30000 جزییات
5942
لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور مارکتینگ 🔥💎🚀
13950
10 / 200000 جزییات
5943
لایک ایرانی واقعی | سرور اصلی ⭐💎⭐
14880
10 / 200000 جزییات
6020
لایک ایرانی | سرور پرشین ⭐💎🔥
59520
50 / 10000 جزییات
6021
لایک ایرانی (فقط خانم) | سرور پرشین ⭐💎🔥
79670
50 / 10000 جزییات
6022
لایک ایرانی (فقط آقا) | سرور پرشین ⭐💎🔥
89745
50 / 10000 جزییات

لایک خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5947
لایک اینستاگرام | سرور سیوان (آپدیت 10 تیر) 🔥🚀💎
2325
10 / 300000 جزییات
5948
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا (آپدیت 8 اردیبهشت) 🔥💎🚀
2480
50 / 100000 جزییات
5949
لایک اینستاگرام | ارزان و گارانتی دار (آپدیت 8 اردیبهشت) 💎🚀🔥
2635
10 / 300000 جزییات
5950
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا 2 (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
2945
100 / 100000 جزییات
5951
لایک اینستاگرام | سرور آپاچی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
3022.5
100 / 50000 جزییات
5952
لایک ارزان | سرور برنزی (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
3100
100 / 100000 جزییات
5953
لایک ایرانی | سرور پارسی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
3255
100 / 100000 جزییات
5954
لایک ایرانی | سرور پارسی 3 (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
3332.5
20 / 100000 جزییات
5955
لایک ایرانی | سرور پارسی 2 ⚡🔥🚀
4340
100 / 80000 جزییات
5956
لایک اینستاگرام | سرور سیلوِر (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
4417.5
100 / 80000 جزییات
5957
لایک ایرانی | سرور نیوا ⚡🔥💎
4495
100 / 80000 جزییات
5958
لایک اینستاگرام | سرور نقره ای ⚡🔥🚀
4495
100 / 80000 جزییات
5959
لایک ایرانی | سرور توربو 💎🔥🚀
4572.5
100 / 80000 جزییات

خدمات بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6023
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) IR1 | آپدیت ۱4 شهریور ⚡💎🚀
4960
100 / 10000000 جزییات
6024
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S9 | آپدیت 14 شهریور ⚡🔥💎
4960
100 / 5000000 جزییات
5962
بازدید ویدیو (REEL-TV) IR2 | آپدیت 6 شهریور 🚀💎🔥
13020
100 / 10000000 جزییات
5963
بازدید ویدیو (REEL) S1 | آپدیت 13 خرداد 🚀🔥💎
39990
1000 / 1000000 جزییات
5964
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S4 | آپدیت 13 خرداد ⚡🚀💎
39990
500 / 5000000 جزییات
5965
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S3 | آپدیت 11 خرداد 💎🚀🔥
66495
100 / 5000 جزییات
5966
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S2 | آپدیت 11 خرداد ⚡🚀💎
110050
100 / 100000 جزییات
5967
بازدید ویدیو (REEL-P) S6 | آپدیت 11 خرداد ⚡🚀💎
132525
100 / 100000 جزییات

خدمات کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5968
کامنت ایرانی دلخواه | سرور اصلی 🎁🚀🔥
25885
10 / 10000 جزییات
5972
کامنت ایرانی | اتفاقی و رندوم 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5969
کامنت ایرانی | احوال پرسی 🔥💎🚀
26040
10 / 10000 جزییات
5971
کامنت ایرانی | استیکر و اموجی 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5975
کامنت ایرانی | اموجی منفی 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5974
کامنت ایرانی | تبریک تولد 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5973
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید از محصول 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5970
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید 🎁🔥💎
26040
10 / 10000 جزییات
5976
کامنت اینستاگرام | انگلیسی اتفاقی و رندوم 🎁🔥💎
26040
10 / 50000 جزییات
5977
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
29760
10 / 10000 جزییات
5978
کامنت اینستاگرام دلخواه | TV-P-REEL سرور موشکی 🔥💎🚀
74400
10 / 100000 جزییات
5987
کامنت ایرانی | دسته بندی ابراز ناراحتی 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5986
کامنت ایرانی | دسته بندی اِموجی 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5984
کامنت ایرانی | دسته بندی تبریک تولد 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5988
کامنت ایرانی | دسته بندی تسلیت 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5985
کامنت ایرانی | دسته بندی تعریفی 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5982
کامنت ایرانی | دسته بندی خنده دار 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5980
کامنت ایرانی | دسته بندی فلسفی 🎁⭐💎
111600
10 / 10000 جزییات
5979
کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
111600
10 / 10000 جزییات
5981
کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
111600
10 / 10000 جزییات
5983
کامنت ایرانی دلخواه | سرور پارسی فالوور 🎁🚀🔥
111600
10 / 10000 جزییات

خدمات استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5989
بازدید استوری | سرور پارسی فالوور 💎🚀🔥
4650
100 / 10000 جزییات

خدمات آماری و اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5990
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
4030
100 / 10000 جزییات
5992
ایمپرشن پست اینستاگرام 3 🎁🔥⚡
4495
100 / 5000000 جزییات
5993
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
4650
100 / 5000000 جزییات
5995
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 2 🎁🔥⚡
6045
10 / 100000 جزییات
5994
ایمپرشن و ریچ پست | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
9145
10 / 100000 جزییات
5996
ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰
9300
100 / 20000000 جزییات
5997
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
20150
100 / 3000000 جزییات
5991
سیو پست اینستاگرام | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
22940
100 / 60000 جزییات

خدمات روبیکا (روبینو)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5998
بازدید ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
4030
100 / 10000 جزییات
5999
لایک ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
10075
100 / 10000 جزییات
6000
فالوور ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
58435
25 / 500000 جزییات
6001
ممبر کانال ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
118885
100 / 10000 جزییات

خدمات تلگرام 🚀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6002
بازدید پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
806
100 / 300000 جزییات
6003
بازدید 5 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
4030
100 / 300000 جزییات
6004
بازدید 10 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
8060
100 / 300000 جزییات
6005
بازدید 20 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
16120
100 / 300000 جزییات
6006
بازدید تلگرام برای 100 پست آینده 💎🔥🚀
58900
100 / 500000 جزییات
6027
ممبر واقعی کاملا ایرانی اجباری تلگرام | سرور نیوا 🚀🔥💎
66960
500 / 10000 جزییات
6007
ممبر واقعی اجباری تلگرام | سرور پارسی 🚀🔥💎
110825
500 / 600000 جزییات

خدمات یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6036
بازدید ویدیو یوتیوب  🚀💎🔥
77500
100 / 50000 جزییات